Josef Kostner

Mi opera

L`esperienza dla vita de uni di, sce legrëzzes, ferides, delujions o mumënc ulache n sà nia plu co inant, dut chesc giata forma te mi lëures. Ie me lasce for purté dai sentimënc che ie te me, ntan che feje ert, zënza me tenì a ciche ei fat dant. De mpurtanza ie lascé ora duta mi emozions, me adatan al material. Suenz me feje nstes marueia ciche garata. Dan che ne son nia veramënter cuntent dl lëur, l descfeje plu gen per scumencé ino da nuef.


Na gran mudazion te me ie stata, do avei udù Henry Moore, tl Inghiltiera. Da ntlëuta ei abù na vijion plu tlera de ciche ulove fe. Ma chësta streda me à suënz fat tribulé. L ie n cumbater danter n lauré senzier y lascià jì, y n lauré ulache uni forma ie studieda do y penseda sëura. Mi mpeni ie de valivé ora chësta doi manieres de lauré.

Ma ala fin resta for mo mi majer pensier, sce l à ben n bert fe dut chësc, sce mi mpeni ie dret. Just ajache ne ei mei giatà na recunescënza de mi lëur dubitei mo de plu.Josef Kostner 1983
WEB2NET - Links the Digital World